Riadiť mesto
nie je problém,
keĎ vieš
ako na to

Môj Príbeh

Prečo kandidujem

Ambície a očakávania obyvateľov Košíc z posledných volieb, žiť v prosperujúcom a transparentnom meste, neboli naplnené.

Som presvedčený, že mám riešenia a víziu, ako riadiť mesto lepšie a lepšie sa postarať o Košičanov. Realizovať ju však nemôžem ako poslanec mesta, realizovať ju môžem ako primátor.

Rozhodol som sa preto uchádzať znovu o vašu priazeň. Tentokrát vytrvám až do konca a neuhnem!


Spokojná
a šťastná rodina
je základom
úspechu jej
jednotlivcov

Moja rodina

Rodina

Som súčasťou veľkej rodiny, kde každý člen má svoje miesto, ale aj svoje vlastné potreby. Podporujeme sa navzájom, pretože vnímame, že v rôznom období́ života má každý́ člen rodiny iné priority a požiadavky. Pestujeme rodinné stretnutia a oslavy, aby sme boli v neustálom kontakte.

Nebát se,
nekrást a
nelhát. (TGM)

KOMUNÁLNA
POLITIKA

Vysporiadanie pozemkov

Počas jedného volebného obdobia na pozícii starostu MČ Košická Nová Ves sa mi vďaka intenzívnej práci, mojej aj poslancov a poslankýň našej MČ, podarilo vysporiadať vyše 30 árov pozemkov, vďaka čomu sme mohli napr. rozšíriť cintorín, dobudovať chodníky popri výpadovke na Michalovce, čím sme zvýšili bezpečnosť chodcov, a tiež dobudovať a opraviť miestnu dopravnú infraštruktúru či rekonštruovať distribúciu VSD.

Ekonomický
rast bez
investície
do ľudského
potenciálu
je neudržateľný
a neetický.

Ekonóm

Ekonóm

Po skončení vysokej školy som pracoval v Prahe na pozícii asistenta auditora vo firme Rödl & Partner s.r.o. V tomto profesnom zameraní som pokračoval aj po návrate do Košíc, už ako samostatný interný auditor pre firmu Korlea. Dnes sa venujem najmä odbornému poradenstvu v oblasti ekonomiky a auditov.

ÚZEMNÝ
PLÁN

Územný plán mesta je z môjho pohľadu prvou a nevyhnutnou podmienkou k riešeniu veľkej časti problémov nášho mesta, ktoré sa nakopili. Hovorím predovšetkým o nefungujúcej doprave, zabrzdenej výstavbe a výstavbe na miestach, ktoré na to nie sú určené, parkovanie alebo rozvoj infraštrukúry. Mojou prioritou počas prvých štyroch rokov na pozícii primátora preto bude územný plán sfinalizovať, rozumne zadefinovať a rozdeliť priestor medzi verejným a súkromným sektorom a naštartovanie procesu komasácie - teda sceľovania pozemkov mesta. Všetky zmeny a úpravy budú navrhnuté a realizované s ohľadom na životné prostredie a ekologické výzvy, ktorým už dnes čelíme.

pozri video

ľudia & mesto

Posledné sčítanie obyvateľov na Slovensku ukázalo, že počet obyvateľov mesta Košice klesá. Ľudia odchádzajú z mesta do okolitých obcí. Ďalšou neželanou skutočnosťou je, že z Košíc odchádzajú mladí a vzdelaní ľudia, ktorí si zakladajú svoje rodiny v iných mestách a následne nám starne populácia v Košiciach, čo vytvára tlak na sociálne výdavky mesta. S odlivom mladých ľudí ide ruka v ruke aj odliv peňazí, nakoľko mesto prichádza o podielové dane a šikovných ľudí, ktorí tu mohli založiť prosperujúce podniky.

pozri video

školstvo, veda
a výskum

Poskytnutie kvalitného vzdelania deťom je jedna z hlavných priorít každého rodiča. Umožniť deťom získať vedomosti, ktoré im v budúcnosti zaručia uplatnenie na trhu práce je rovnako dôležité (ak nie dôležitejšie) ako investovanie do priestorov, kde vyúčba prebieha. Po vzore iných miest plánujem osloviť odborníkov a v spolupráci s nimi pripraviť kľúčový dokument Koncepcia rozvoja školstva v Košiciach. Pôjde o hĺbkový audit učebných osnôv a ich následnú úpravu s ohľadom na terajšie a budúce potreby typu zamestnancov regiónu. Na vylepšovanie, opravy a úpravy budov či areálov škôl chcem peniaze získavať predovšetkým z externých zdrojov. Som presvedčený, že časom sa mi podarí zmeniť aktuálny stav, kedy rozpočet mesta má pre túto kolónku veľmi malý priestor.

pozri video

šport a kultúra

Prostredie športu a podpory športu poznám veľmi dobre. Pre rozvoj športu v našom meste je potrebné začať s budovaním kvalitnej infraštruktúry, vďaka ktorej by mali ľudia v meste ľahký prístup k športoviskám priamo v mieste bydliska, a tým aj motiváciu hýbať sa. Moja vízia je vybudovať v každom okrese Košíc jednu tréningovú halu. Kľúčovým je samozrejme vedieť pre tieto plány získať a využiť financie z dotácií, plánu obnovy či z Fondu na podporu športu.

pozri video

rozpočet mesta

"Aj napriek zvýšeným daniam z nehnuteľností a rastúcim mzdám, a tým rastúcim podielovým daniam sa finančná situácia mesta nezlepšila. Súčasné vedenie nevyužilo potenciál mesta pri jeho možnostiach rozvoja, a aj napriek poplatku za rozvoj naše mesto stagnuje.

pozri video

Prečo ma podporiť

Dobrý primátor musí myslieť aj na ďalšie generácie

Budúcnosť začína dnes. Poznám Košice a viem ako naplniť vízie a využiť potenciál mesta. Chcem vytvoriť dobré podmienky pre ľudí na život, prácu a vzdelanie s hľadom na výzvy, ktoré nás čakajú v blízkej budúcnosti.

Ako na to

Narodil som sa v Košiciach a žijem v tomto meste spolu s vami. Verím, že každý vnímame rozvoj (alebo skôr stagnáciu) nášho mesta veľmi individuálne.

Rozhodol som sa preto uchádzať o vašu podporu a chcem ukázať tým, ktorí tu predo mnou premrhali potenciál nášho mesta, že sa to dá, ak viete, ako na to.

Ako otec, aktívny športovec, mestský poslanec a bývalý starosta poznám potreby a viem, kde mesto tlačí topánka. Za tie roky som hovoril s mnohými občanmi a následne kozultoval návrhy riešení s odborníkmi. Dôkazom, že sa to dá, sú projekty, ktoré sme zrealizovali v MČ Košická Nová Ves alebo procesy, ktoré som inicioval na meste ako poslanec. Úspešné projekty nie sú výsledkom jednotlivca, ale niekedy celej komunity. Verte, že je medzi nami veľa úspešných a šikovných nadšencov, ktorí chcú Košiciam pomôcť, no boli a sú častokrát prehliadaní.

Ja som niektorých z nich oslovil a pozval ich do svojho podcastu "AKO NA TO", aby sme spolu diskutovali, ako posunúť naše mesto ďalej a ako naplniť moju víziu moderného, bezpečného a kreatívneho mesta. Pozrite alebo si vypočujte naše rozhovory.

Martin Kopejtko / Ako na ŠPORT #1

pozri video

Lenka Kovačevičová / Ako na Kompetencie MČ #2

pozri video

Viktor Malinovský / Ako na Územný plán #3

pozri video

Roman Oros / Ako na Vedu a výskum #4

pozri video

Martin Krištof / Ako na Dopravu #5

pozri video

Marek Kmeť / Ako na Školstvo #6

pozri video